Notulen vergadering 10-12-2019

Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 10 december 2019.

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom in de knusse zaal op dezeopenbare vergadering van de Dorpsraad Walsberg. Er zullen diverse punten de agenda passeren.

Bestuursverkiezing
De bestuurstafel is mager bezet. Joost is onderweg vanuit Amsterdam en haalt de vergadering niet. Patrick heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid van het bestuur genomen. Hij had toegezegd vandaag aanwezig te zijn maar moest vanmorgen afzeggen wegens onverwacht bezoek uit het buitenland. Patrick is bestuurslid geweest vanaf 2005. In de vorige vergadering hadden we om versterking gevraagd. Een snuffelstage leverde 2 nieuwe bestuursleden op. Loes Damen woont sinds 3 jaar in de Walsberg. Ze wil mensen leren kennen en vind het leuk in het bestuur te zitten. Hennie van Dijk melde zich aan omdat er zo weinig aanwas is.

Nieuws van de politie
Er is geen nieuws van de politie. Wel zijn er diverse snelheidsmetingen geweest in oktober en november. Deze tonen aan dat controle nodig is want op 21 nov. werden 2400 voertuigen gecontroleerd waarvan er 303 een overtreding begingen. De hoogst gemeten snelheid was 86 km binnen de bebouwde kom.

Terugkoppeling vanuit projectgroepen

N270-Langstraat

Vorige week was er een vergadering, maar die ging over het deel naar Helmond. Diverse toehoorders gingen weg toen ze dat merkten. Over het deel naar Venray zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er lopen nog beroepszaken tegen het plan. Dat moeten we afwachten. De planning is naar achteren geschoven. De Noordelijke omleiding waar we al jaren voor pleiten wordt steeds uitgesteld. Andere prioriteiten komen er tussen. Onlangs stuurde de gemeente een brief over vrachtverkeer in de kernen van de gemeente. Om te bepalen of er een probleem is en hoe groot dat eventuele probleem is, zijn kentekenonderzoeken uitgevoerd. Daarmee wordt aangetoond hoeveel doorgaand vrachtverkeer er door een kern rijdt. Alleen Walsberg werd buiten het onderzoek gelaten. Op 3 december is een brief naar de Wethouder Verhees en Patrick Verheyen gestuurd. Nog geen antwoord ontvangen.

Woonvisie Gemeente Deurne

In het nieuwe plan zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van het vorige. Gronden van de gemeente binnen de bebouwde kom eerst zoveel mogelijk benutten. Bestaand vastgoed omzetten naar wonen is mogelijk. In Walsberg lopen 2 projecten. Een CPO project nabij het Kromveld. Dit is onlangs besproken met potentiële bouwers en de buurt. Begrip tussen de huidige bewoners en de jongeren is nodig. De insteek is om het contact te bevorderen. Het project in het kerkenbos is eerder in het Gerardushuis gepresenteerd. Er is een nieuw ontwerp gekomen om omwonenden tegemoet te komen. O.a. het parkeerplan is aangepast.

Buitengebied

Ontwikkeling milieu en veehouderijen. Het aantal dieren is niet echt afgenomen. Deurne volgt de landelijke trend. We concluderen dat door maatregelen het woon- en leefklimaat is toegenomen. In het primag gebied is het nog slecht gesteld met het klimaat. De geuroverlast is de laatste jaren afgenomen.

Bergopwaarts 100 jaar

Bergopwaarts wil wijken en buurten ondersteunen (wijkfeesten). De Dorpsraad heeft zich aangemeld. Als inwoners plannen hebben kunnen ze zich melden bij de Dorpsraad. Het feest is 6 juni 2020.

Vliegbasis de Peel

Defensie wil de vliegbasis gaan reactiveren. Dit houdt in dat defensie de reeds geclaimde milieuruimte wil gaan benutten. Er is een tekort aan vliegbewegingen omdat andere bases gesloten zijn. Men wil 18 weken per jaar de bases intensief gaan gebruiken. Deurne en omliggende gemeenten hebben zienswijze ingediend. Men is bang voor veel geluidsoverlast en beschadiging voor de natuurgebieden in de buurt. Particulieren kunnen zienswijzen in dienen en er komt inspraak en toelichting door defensie. Er is geen echt alternatief, misschien Twente. Volkel en Leeuwarden zitten vol. Bijeenkomst in het Gerardushuis op 13 februari. Website. Raadpleeg www.walsberg.nl Via de site kun je contacten leggen met Onder Ons, Dorpsraad en tal van andere verenigingen en inwoners van Walsberg. De site is opnieuw opgezet en veel toegankelijker dan de vorige. Onder Ons plaatst naast de nieuwe ook de ouderen jaargangen er op. De website wordt doorlopen en we zien foto’s, de agenda en het ontstaan van Walsberg. Aan vullingen zijn van harte welkom. Ook het Ommetje dat wordt opgezet staat op de site.

Walsberg’s Ommetje

Momenteel wordt de bewegwijzering gemaakt en de aanliggende bedrijven bereiden zich voor op hun presentatie. In maart is de opening.

Herdenkingstegel

Onlangs heeft de Dorpsraad de herdenkingstegel ontvangen. Deze is geplaatst bij het Gerardushuis voor het bankje. Een foto van de tegel staat op de website.

Rondvraag

Zaal: Door vermindering van de verlichting is het erg donker geworden in Walsberg. Zaal: Door de K.B.O. is via een aantal bijeenkomsten geïnventariseerd wat de bejaarden tekort komen. We vragen kleinere woningen met voorzieningen. Mensen moeten naar elkaar omkijken en meer betrokken zijn. Het eindrapport wordt later gepresenteerd.

Sluiting

De vergadering sluit om 21.00 uur, waarna bij een aangeboden consumptie wordt nagepraat.