Notulen vergadering 31-5-2022

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, speciaal de bewoners van Eekstraat, Eekhof en Walsbergseweg. Een mooie opkomst!

Jaren terug hebben we een oproep gedaan voor uitbreiding van het bestuur. Loes en Hennie hebben zich toen aangemeld. Daarna heeft Barry Bogaarts zich nog gemeld.
Hij woont sinds 4,5 jaar in de Walsberg met vrouw en 2 kinderen Hij werkt bij PURA advocaten in Deurne.
De vergadering stemt in met zijn benoeming.
Chien Engel is enige tijd het aanspreekpunt van de LEV groep voor Walsberg geweest. Ze heeft een nieuwe baan gevonden en stelt haar opvolgster Moniek Hoeve voor. Ze is 59 jaar en woont in de Lindelaan in Deurne. Hiervoor werkte ze in Asten. Daarvoor had ze jaren een ijssalon in Bakel.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.
Deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op de website www.walsberg.nl of op te vragen via dorpsraad@walsberg.nl

Financieel verslag over 2019, 2020 en 2021 en kascontrole.
Het verslag wordt geprojecteerd en toegelicht.
Nettie van Dijk heeft met Sjaak Obers 2019 en 2020 gecontroleerd. 2021 heeft Sjaak met Jacqueline Schrama gecontroleerd. Sjaak was vol lof over het verslag van de afgelopen jaren. De penningmeester wordt decharge verleend.
Sjaak is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Harrie Weyers.

N270-Langstraat
De Langstraat tot de Limburgse grens wordt aangepakt. In 2022 zijn de voorbereidingen en in 2023 volgt de uitvoering. Na vervanging van het wegdek met stil asfalt komt er een doorgetrokken streep op de weg.
Aan beide zijde komen parallelwegen. Vorige week is er uitleg geweest bij van der Putten. Een en ander is ook terug te zien op de website van www.brabant.nl

Vliegbasis de Peel.
Maarten vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Deurne. De meeste politieke partijen houden zich stil bij dit onderwerp. Samen met diverse omliggende gemeenten hebben we een brief naar de staatssecretaris van defensie gestuurd over de onaanvaardbare geluidshinder. We verwachten 12 tot 20 weken per jaar.
Waarom hier op de Peel? We hebben al diverse vliegvelden in de buurt.

Walsberg’s Ommetje.
Loes geeft toelichting bij de presentatie. Het Ommetje is 8.5 km lang met veel diversiteit. Eventueel is het in te korten. Trek stevige schoenen aan want sommige delen zijn minder goed begaanbaar. Diverse mensen van buiten Deurne zijn vol lof. Tijdens de lockdown is het Ommetje geopend door de burgemeester, die bij ons haar eerste lintje doorknipte. Folders bij het Spekrijt, boerderij de Peelakker en VVV Deurne.

Website.
Iedere maand staat Onder Ons er op. Ook nieuws en verslagen van de Dorpsraad. Als je iets wilt plaatsen kun je dit doorgeven.

GVVP.
GVVP is de afkorting van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan.
Joost en Maarten maken zich hard voor de uitvoering van de Noordelijke omleiding om zodoende het vrachtverkeer door Walsberg te weren en het woongenot te bevorderen. Het is erg stil aan gemeentezijde.

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.
Dhr. Stefan Scheeve van de gemeente gaat dit project begeleiden. Het riool wordt vervangen. Er komt een extra buizensysteem voor afvoer van het hemelwater. Hiervoor worden aansluitingen met de regenwater-afvoer aan de woonhuizen gemaakt. Bovendien laten de buizen water door als een spons dat dan de grond intrekt. Hierdoor zou de wateroverlast opgelost moeten zijn. Langs de Eekstraat komen enkele rijen bomen, langs de Eekhof en Walsbergseweg enkele bomen. Dit om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren en de warmte tegen te houden. Het asfalt gaat er uit, er komen klinkers. Het inrichtingsvoorstel is rond. Nog voor de vakantie komt er een bodemonderzoek. Ondergronds moet ook veel gebeuren. Na de vakantie worden de plannen aan de bewoners gepresenteerd. Ze kunnen dan meepraten over aanpassingen. De straat wordt smaller en er komen verkeer remmende maatregelen. Er komen diverse vragen, maar die worden op de bewonersavonden besproken. ( in fasen uitvoeren ivm bereikbaarheid, trottoirhoogte, dikkere kabels tbv zonnepanelen die er gaan komen, trottoir langs Walsbergseweg, 30 km zone). De vermoedelijke duur van de werkzaamheden wordt op 3 maanden geschat.

Walsberg Mens.
Dit jaar wordt de Walsberg Mens weer gekozen. Wilt U kandidaten hiervoor opgeven. Onder de rubriek nieuws staan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Rondvraag.
Jacqueline heeft een brief naar het parochiebestuur gestuurd om aandacht te vragen voor een monument/aandenken op het kerkhof om een kaarsje aan te steken en waar de klok aangebracht kan worden. Hiervoor zijn ideeën aangedragen en is geld door enkele bewoners beschikbaar gesteld. Wanneer horen we meer?
Harrie vraagt hoe het met de bouwplannen in Walsberg is? Er is wel een overzicht waar gebouwd mag worden, maar we weten niet precies de mogelijkheden. Het plan bij de Waranda gaat door.
Het kerkebos ziet er niet uit en is gevaarlijk. Wie is hier aansprakelijk? Gaan we navragen.
Misschien een CPO project voor woningen in het kerkebos?

Sluiting
Maarten bedankt de vele vrijwilligers van het KOZ festival voor de goede organisatie. Een knappe prestatie wat ze daar neergezet hebben.
De vergadering sluit om 21.25 uur.