Dorpsraad

   

Aan : alle inwoners van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare Dorpsvergadering op:    

Dinsdag 21 november 2023 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

          1. Opening vargadering

          2. Mededelingen

          3. Nieuws van de politie (indien van toepassing).

 1.   Notulen Dorpsvergadering van 16 mei 2023.  

             Deze staan onder de agenda

 1. Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.
 • Vliegbasis de Peel
 • N270 Langstraat
 • woningbouw
 • Project riolering Eekstraat, Eekhof en Walsbergseweg
 • Agendapunt toevoegen? Graag aanmelden voor 7 november
 • Wat ter tafel komt

 Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

 

Concept - Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 16 mei 2023

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

Aan de agenda wordt de bomenkap bij vd Putten en het vieren van carnaval in het Gerardushuis toegevoegd

Vanuit de zaal komt de opmerking over overvallen en vechtpartijen van jongere richting het park. Een enkeling spreekt jongeren aan en lokt een reactie uit. Vervolgens komen ze met een groep terug om verhaal te halen. Dringend verzoek om er niet op te reageren . Deze jongeren op een brommers/scooters worden ook in verband gebracht met handel in drugs. Een en ander is gemeld bij de politie en dit ook te doen bij het KOZ festival.

Notulen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.

Deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op de website www.walsberg.nl of op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financieel verslag over 2022.

Het verslag wordt geprojecteerd en toegelicht.

Kascontrole.

Jacqueline Schrama heeft met Harrie Weyijers de kas gecontroleerd. Her verslag van het afgelopen jaarr zag er verzorgt uit. De penningmeester wordt decharge verleend.

Jacqueline is aftredend. Haar plaats wordt ingenomen door Cor van Mierlo.

 

Korte terugkoppeling vanuit projectgroepen.

Website.

Iedere maand staat Onder Ons er op. Het plaatsen van Onder Ons levert nog wat problemen op. Men heeft beloofd dat er een oplossing aankomt. Ook nieuws en verslagen van de Dorpsraad. Als je iets wilt plaatsen kun je dit doorgeven aan Loes of Piet of op www.Walsberg.nl

Vliegbasis de Peel.

De laatste vergadering van 9 maart is geannuleerd. Er wordt gewacht op het stikstofonderzoek als uitgangspunt voor het MER. Dorpsraad vraagt zich al of in dit gebied waar de stikstofdepositie tot de grootste in Nederland behoord, ruimte zou zijn voor extra uitstoot door vliegtuigen.

De staatssecretaris heeft in de media uitspraken gedaan dat er, indien onvoldoende medewerking, beroep wordt gedaan op de Crisis- en Herstelwet. Tijdens de vorige vergadering van het COVM hebben we dit nagevraagd maar er wordt gezegd daar geen beroep op te doen.

Tevens is er contact geweest met Friesland, daar is de geluidsoverlast van de F35 veel hoger en te veel dan bij de F16. Het laatste jaar ging men 300 keer over de norm. Er is niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn om op te treden bij overtreden van de norm. We blijven alert en proberen een mogelijke reactivering van de luchthaven tegen te gaan.

 N270-Langstraat

De Langstraat tot de Limburgse grens wordt aangepakt. Ze gaan weer starten met de voorbereidende werkzaamheden tot de bouwvak. Daarna begint het echte werk dat tot midden 2024 zal duren. Van de landbouwgrond voor de parallelwegen wordt de stikstof in mindering gebracht op het stikstofgebruik.

Aanwonenden twijfelen over het nut van de aan te brengen geluidsschermen..

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.

Op woensdag 24 mei is er om 19.30 uur een bijeenkomst voor de aanwonenden van de Eekstraat, Eekhof en het eerste deel van de Walsbergseweg. De bijeenkomst in het Gerardushuis is met de projectleider Rikus Janke. Maak zoveel mogelijk gebruik van de inspraakavond. Het staat ook op de website. De uitnodiging van de gemeente komt een dezer dagen.

Rondvraag.

Gerardushuis.

Er zijn diverse reacties op het stukje van het Gerardushuis in Onder Ons om Bonnefoj voortaan te weren.

Het bestuur is benadert door inwoners van Walsberg. Wij hebben contact gezocht met het bestuur van het Gerardushuis. Zij vinden dat ook in het gemeenschapshuis thuishoort. Het bestuur zoekt op dit moment naar een oplossing.

Als je je adres doorgeeft houden we je op de hoogte.

Sjaak Obers vertelt dat het 25 jaar goed is gegaan. Waarom dan dit nu niet meer? We weten het niet. Belangrijk is goed toezicht. Hulp bij het organiseren en het opruimen na afloop.

Bomenkap.

Achter zaal van de Putten willen ze het bos kappen t.b.v. een parkeerplaats en nieuwe inrit. Er is bij de gemeente een aanvraag als kennisgeving ingediend. Inwoners vragen hoe het zit met de herplantingsplicht.

Geluidshinder.

De metingen tijdens de proefvluchten zijn die verglijkbaar met de werkelijkheid? Maar er waren toch al veel vluchten. Het vliegveld ligt in Natura 2000 gebied.Deze vraag is ook gesteld tijdend de COVM vergadering. Daar werd gereageerd dat de belevingsvlucht in overeenstemming is met werkelijkheid.

Brigadiers

Voor komend jaar is een tekort aan brigadiers. We doen een beroep op ouders, opa’s en oma’s en andere inwoners van Walsberg om een half uurtje per week je beschikbaar te stellen om de drukke oversteek te beveiligen. Wilt u meer weten of zich aan willen aanmelden, dat kan bij Rianne Koppens tel.0620730010 of Moniek Kuunders tel. 0613065320.

 Sluiting

Maarten bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en sluit om 21.00 de vergadering met een consumptie.

 

Jaarvergadering  

Deurne, april 2023        

Aan : alle inwoners van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare dorpsvergadering op:     

Dinsdag 16 mei 2023 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

        1. Opening

 1.   Mededelingen
 1. Nieuws van de politie (indien van toepassing).
 1. Notulen Dorpsvergadering van 15 november 2022.

          Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag     wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

          De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en staan op website  www.walsberg.nl

        5. Financieel jaarverslag over 2022.

        6. Kascontrole.   

           Jacqueline Schrama en Harry Weijers hebben de kas gecontroleerd. Jacqueline Schrama heeft 2 jaar gecontroleerd en treedt nu af. We zoeken een nieuw lid om met Harry volgend jaar te controleren.

 

          7.  Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.

 •   Website
 •   Vliegveld De Peel. Reactivering
 •   Langstraat / N270
 •   Riolering Eekstraat/Eekhof/Walsbergseweg
 •   Wat ter tafel komt

         8. Rondvraag

         9.Sluiting : Volgende Dorpsvergadering: dinsdag 21 november 2023.

 

 

          Met vriendelijke groet,

          Namens Dorpsraad Walsberg,

          Maarten van Ooij, voorzitter.

                                              

Concept - Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 15 november 2022

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

Er is geen nieuws van de politie.

 Notulen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op de website www.walsberg.nl of op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Korte terugkoppeling vanuit projectgroepen.

Vliegbasis de Peel.

Maarten vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Deurne. Hij geeft een toelichting op wat er speelt. Vliegveld de Peel ligt al jaren stil. Om meer luchtverkeer mogelijk te maken heeft men hier geluidsruimte gevonden. Dit was de enige mogelijkheid. Onze omgeving zal veel overlast ondervinden, naast de stikstofuitstoot die we al in ZO-Brabant hebben. De staatssecretaris wil zelfs een noodwet toepassen om zijn plannen door te laten gaan. De omliggende gemeentes hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen. Onlangs waren er belevingsvluchten, maar die benaderen de werkelijkheid niet. De landingsbaan moet ook nog aangepast worden Er is een volgende vergadering op 15 december. We gaan de agenda op de website zetten.

 

N270-Langstraat

De Langstraat tot de Limburgse grens wordt aangepakt. In 2022 zijn de voorbereidingen en in 2023 volgt de uitvoering. Momenteel zijn ze bezig met het wijzigen van de pijpleidingen. Over de planning van de werkzaamheden is een schema gemaakt. Op www.N270 is een specificatie geplaatst. Alle benodigde grond is intussen aangekocht. Op een vraag waarom de parallelwegen niet worden doorgetrokken in Venray blijven we het antwoord schuldig. Op sommige plaatsen zijn die er wel en misschien komt dit wel in de toekomst.

GVVP.

GVVP is de afkorting van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan.

Joost en Maarten maken zich hard voor de uitvoering van de Noordelijke omleiding om zodoende het vrachtverkeer door Walsberg te weren en het woongenot te bevorderen. Het is een gebed zonder einde. Het plan was een omgevingsvisie, maar door de verkiezingen heeft dit een tijd stilgelegen. Nu willen ze de koppeling loslaten. Voor ons is belangrijk dat de Noordelijke Omleiding er komt om de Milhezerweg te ontlasten. Belangrijk voor Walsberg is een verbinding tussen Milhezerweg en Bakelseweg. Belangrijk voor de leefbaarheid van Walsberg.

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.

Dhr. Stefan Scheeve van de gemeente heeft dit project opgestart. Hij is vertrokken en zijn vervanger Rikus Janken heeft onlangs de Dorpsraad bijgepraat. Er is vervuilde grond aangetroffen aan de Walsbergseweg. Een gedeelte is van de provincie. De gemeente probeert de eerst van de provincie tegen gereduceerd tarief de vervuilde grond aan te kopen en dan de verontreiniging ineens aan te pakken. Hierdoor is uitstel onvermijdelijk tot volgend jaar. Indien het kostenplaatje niet bekend is eind november dan is uitstel met een jaar wellicht nodig. Begin volgend jaar worden de bewoners bijgepraat.

Rondvraag.

De inwoners rond de bejaardenwoningen is gevraagd extra alert te zijn op mensen die rondlopen bij de bejaardenwoningen. Het kan zijn dat die de weg kwijt zijn.

We wijzen de inwoners van Walsberg er op om oud papier ’s morgens buiten te zetten i.p.v. daags van te voren wegens de natte periode die er weer aankomt.

Plannen voor woningen voor jongeren die waren toegezegd heeft de gemeente ingetrokken. Door deze draai staan de jongeren weer in de kou. De gemeenteraad wil voor het einde van het jaar de toestemming van B&W dat ergens alsnog gebouwd gaat worden voor hen.

Of er in het Kerkebos woningen komen? De aannemer heeft afgehaakt.

Maarten bedankt de vergadering en sluit deze on 21.10.

Daarna wordt de Walsberg Mens 2022 bekendgemaakt.

Verslag van de bekendmaking van de WM 2022, Frans van Nunen, staat onder de rubriek Nieuws

 

 

Aan : alle inwoners van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 

De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare Dorpsvergadering op:    

Dinsdag 15 november 2022 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

 1.      Opening.

 

  2.     Mededelingen

 

 1. Nieuws van de politie (indien van toepassing).
 1. Notulen Dorpsvergadering van 31 mei 2022.  

Deze zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ze staan ook op www.walsberg.nl

 1. Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.
 • Vliegbasis de Peel
 • N270 Langstraat
 • GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan)
 • Project riolering Eekstraat, Eekhof en Walsbergseweg

 

Aansluitend om ongeveer 21.00 uur

Verkiezing 10de Walsberg Mens 2022

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

 

 

Dorpsraadsvergadering.

Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 31 mei 2022


Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, speciaal de bewoners van Eekstraat, Eekhof en Walsbergseweg. Een mooie opkomst!


Jaren terug hebben we een oproep gedaan voor uitbreiding van het bestuur. Loes en Hennie hebben zich toen aangemeld. Daarna heeft Barry Bogaarts zich nog gemeld.
Hij woont sinds 4,5 jaar in de Walsberg met vrouw en 2 kinderen Hij werkt bij PURA advocaten in Deurne.
De vergadering stemt in met zijn benoeming.
Chien Engel is enige tijd het aanspreekpunt van de LEV groep voor Walsberg geweest. Ze heeft een nieuwe baan gevonden en stelt haar opvolgster Moniek Hoeve voor. Ze is 59 jaar en woont in de Lindelaan in Deurne. Hiervoor werkte ze in Asten. Daarvoor had ze jaren een ijssalon in Bakel.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.
Deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op de website www.walsberg.nl of op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financieel verslag over 2019, 2020 en 2021 en kascontrole.
Het verslag wordt geprojecteerd en toegelicht. 
Nettie van Dijk heeft met Sjaak Obers 2019 en 2020 gecontroleerd. 2021 heeft Sjaak met Jacqueline Schrama gecontroleerd. Sjaak was vol lof over het verslag van de afgelopen jaren. De penningmeester wordt decharge verleend.
Sjaak is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door Harrie Weyers.

N270-Langstraat
De Langstraat tot de Limburgse grens wordt aangepakt. In 2022 zijn de voorbereidingen en in 2023 volgt de uitvoering. Na vervanging van het wegdek met stil asfalt komt er een doorgetrokken streep op de weg.
Aan beide zijde komen parallelwegen. Vorige week is er uitleg geweest bij van der Putten. Een en ander is ook terug te zien op de website van www.brabant.nl 

Vliegbasis de Peel. 
Maarten vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Deurne. De meeste politieke partijen houden zich stil bij dit onderwerp. Samen met diverse omliggende gemeenten hebben we een brief naar de staatssecretaris van defensie gestuurd over de onaanvaardbare geluidshinder. We verwachten 12 tot 20 weken per jaar.
Waarom hier op de Peel? We hebben al diverse vliegvelden in de buurt.

Walsberg’s Ommetje.
Loes geeft toelichting bij de presentatie. Het Ommetje is 8.5 km lang met veel diversiteit. Eventueel is het in te korten. Trek stevige schoenen aan want sommige delen zijn minder goed begaanbaar. Diverse mensen van buiten Deurne zijn vol lof. Tijdens de lockdown is het Ommetje geopend door de burgemeester, die bij ons haar eerste lintje doorknipte. Folders bij het Spekrijt, boerderij de Peelakker en VVV Deurne.

Website.
Iedere maand staat Onder Ons er op. Ook nieuws en verslagen van de Dorpsraad. Als je iets wilt plaatsen kun je dit doorgeven.

GVVP. 
GVVP is de afkorting van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan.
Joost en Maarten maken zich hard voor de uitvoering van de Noordelijke omleiding om zodoende het vrachtverkeer door Walsberg te weren en het woongenot te bevorderen. Het is erg stil aan gemeentezijde.

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.
Dhr. Stefan Scheeve van de gemeente gaat dit project begeleiden. Het riool wordt vervangen. Er komt een extra buizensysteem voor afvoer van het hemelwater. Hiervoor worden aansluitingen met de regenwater-afvoer aan de woonhuizen gemaakt. Bovendien laten de buizen water door als een spons dat dan de grond intrekt. Hierdoor zou de wateroverlast opgelost moeten zijn. Langs de Eekstraat komen enkele rijen bomen, langs de Eekhof en Walsbergseweg enkele bomen. Dit om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren en de warmte tegen te houden. Het asfalt gaat er uit, er komen klinkers. Het inrichtingsvoorstel is rond. Nog voor de vakantie komt er een bodemonderzoek. Ondergronds moet ook veel gebeuren. Na de vakantie worden de plannen aan de bewoners gepresenteerd. Ze kunnen dan meepraten over aanpassingen. De straat wordt smaller en er komen verkeer remmende maatregelen. Er komen diverse vragen, maar die worden op de bewonersavonden besproken. ( in fasen uitvoeren ivm bereikbaarheid, trottoirhoogte, dikkere kabels tbv zonnepanelen die er gaan komen, trottoir langs Walsbergseweg, 30 km zone). De vermoedelijke duur van de werkzaamheden wordt op 3 maanden geschat.

Walsberg Mens.
Dit jaar wordt de Walsberg Mens weer gekozen. Wilt U kandidaten hiervoor opgeven. Onder de rubriek nieuws staan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Rondvraag.
Jacqueline heeft een brief naar het parochiebestuur gestuurd om aandacht te vragen voor een monument/aandenken op het kerkhof om een kaarsje aan te steken en waar de klok aangebracht kan worden. Hiervoor zijn ideeën aangedragen en is geld door enkele bewoners beschikbaar gesteld. Wanneer horen we meer?
Harrie vraagt hoe het met de bouwplannen in Walsberg is? Er is wel een overzicht waar gebouwd mag worden, maar we weten niet precies de mogelijkheden. Het plan bij de Waranda gaat door.
Het kerkebos ziet er niet uit en is gevaarlijk. Wie is hier aansprakelijk? Gaan we navragen.
Misschien een CPO project voor woningen in het kerkebos? 

Sluiting
Maarten bedankt de vele vrijwilligers van het KOZ festival voor de goede organisatie. Een knappe prestatie wat ze daar neergezet hebben.
De vergadering sluit om 21.25 uur.

 

 

Dinsdag 31 mei 2022 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

1.      Opening.

 2.      Mededelingen.    

Nieuw bestuurslid stelt zich voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen. Ze stelt zich voor en geeft uitleg over haar werkzaamheden.

 3.      Nieuws van de politie (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.      Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag     wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website www.walsberg.nl

 5.     Financieel jaarverslag over 2019, 2020 en 2021.

  6.    Kascontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nettie van Dijk heeft 2019 en 2020 met Sjaak Obers gecontroleerd en is daarna afgetreden. Sjaak Overs heeft 2021 met Jacqueline Schrama gecontroleerd en treedt nu af. We zoeken een nieuw lid om met Jacqueline dit jaar te controleren.

 7.     Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.

 • - Website
 • - Walsbergs Ommetje. Loes laat de presentatie zien die ze heeft gemaakt.
 • - GVVP
 • - Vliegveld De Peel. Reactivering
 • - Langstraat / N270
 • - Wat ter tafel komt

 8.     Project Riolering Eekstraat/Eekhof/Walsbergseweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dhr. S. Scheeve geeft een uiteenzetting over o.a. de werkzaamheden die staan te gebeuren.

 9.     Walsberg Mens.

10.    Rondvraag.

11.    Sluiting : Volgende Dorpsvergadering: dinsdag 15 november  2022.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

                                              

 

[i]

 

Dorpsraadsjaarvergadering

Door de coronamaatregelen is het helaas NIET mogelijk om dinsdag 16 november onze jaarvergadering te houden.
De vergadering wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 

16 november 20:00 uur in het Gerardushuis, afgelast

De Dorpsraad

Aan : alle inwoners  van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg. 

Door de coronamaatregelen is een QR code met legitimatie verplicht.

AGENDA

 

 1. Opening.

 

 1. Mededelingen.    

Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen

 

 1. Bestuursleden.

 

 1. Nieuws van de politie (indien van toepassing).

 

 1. Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag     wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

     De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website

     www.walsberg.nl

                                                  

 1. Financieel jaarverslag over 2019 en 2020 en verslag kascontrolecommissie

 

 1. Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst. 
 • Website
 • Walsbergs Ommetje

 

 1. Rondvraag.

 

 1. Sluiting : datum volgende Dorpsvergadering: mei  2022.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

Dorpsraad

De brug tussen inwoners en gemeente.

De Dorpsraad behartigt de algemene belangen van de inwoners van de Walsberg. We komen op voor de algemene belangen van dorp en inwoners: Representeren. Ook vertegenwoordigen wij het dorp in gesprekken met anderen: Overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties: Representeren, faciliteren en adviseren.

De Dorpsraad van de Walsberg is opgericht op 15 mei 1995 en bestaat uit vrijwilligers:

 • Maarten van Ooij (voorzitter)
 • Piet van Loon (penningmeester, secretaris)
 • Joost Verheijen
 • Loes Damen
 • Hennie van Dijk

Wilt u graag in contact komen met de dorpsraad dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is 2x per jaar een dorpsraadsvergadering waarbij iedereen mag komen.

De laatste dorpsraadsvergadering was dinsdag 10 december 2019 om 20:00 uur in het Gerardushuis.

Eerstkomende vergaderingen staat gepland op 25 november 2020 om 20:00 uur

Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 10 december 2019.

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom in de knusse zaal op dezeopenbare vergadering van de Dorpsraad Walsberg. Er zullen diverse punten de agenda passeren.

Bestuursverkiezing

De bestuurstafel is mager bezet. Joost is onderweg vanuit Amsterdam en haalt de vergadering niet. Patrick heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid van het bestuur genomen. Hij had toegezegd vandaag aanwezig te zijn maar moest vanmorgen afzeggen wegens onverwacht bezoek uit het buitenland. Patrick is bestuurslid geweest vanaf 2005. In de vorige vergadering hadden we om versterking gevraagd. Een snuffelstage leverde 2 nieuwe bestuursleden op. Loes Damen woont sinds 3 jaar in de Walsberg. Ze wil mensen leren kennen en vind het leuk in het bestuur te zitten. Hennie van Dijk melde zich aan omdat er zo weinig aanwas is.

Nieuws van de politie

Er is geen nieuws van de politie. Wel zijn er diverse snelheidsmetingen geweest in oktober en november. Deze tonen aan dat controle nodig is want op 21 nov. werden 2400 voertuigen gecontroleerd waarvan er 303 een overtreding begingen. De hoogst gemeten snelheid was 86 km binnen de bebouwde kom.

Terugkoppeling vanuit projectgroepen

N270-Langstraat

Vorige week was er een vergadering, maar die ging over het deel naar Helmond. Diverse toehoorders gingen weg toen ze dat merkten. Over het deel naar Venray zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er lopen nog beroepszaken tegen het plan. Dat moeten we afwachten. De planning is naar achteren geschoven. De Noordelijke omleiding waar we al jaren voor pleiten wordt steeds uitgesteld. Andere prioriteiten komen er tussen. Onlangs stuurde de gemeente een brief over vrachtverkeer in de kernen van de gemeente. Om te bepalen of er een probleem is en hoe groot dat eventuele probleem is, zijn kentekenonderzoeken uitgevoerd. Daarmee wordt aangetoond hoeveel doorgaand vrachtverkeer er door een kern rijdt. Alleen Walsberg werd buiten het onderzoek gelaten. Op 3 december is een brief naar de Wethouder Verhees en Patrick Verheyen gestuurd. Nog geen antwoord ontvangen.

Woonvisie Gemeente Deurne
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het nieuwe plan zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van het vorige. Gronden van de gemeente  binnen de bebouwde kom eerst zoveel mogelijk benutten. Bestaand vastgoed omzetten naar wonen is mogelijk. In Walsberg lopen 2 projecten. Een CPO project nabij het Kromveld. Dit is onlangs besproken met potentiële  bouwers  en de buurt.  Begrip tussen de huidige bewoners en de jongeren is nodig. De insteek is om het contact te bevorderen. Het project in het kerkenbos is eerder in het Gerardushuis gepresenteerd.  Er is een nieuw ontwerp gekomen om omwonenden tegemoet te komen.  O.a. het parkeerplan is aangepast.

Buitengebied
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwikkeling milieu en veehouderijen. Het aantal dieren is niet echt afgenomen. Deurne volgt de landelijke trend. We concluderen dat door maatregelen het woon- en leefklimaat is toegenomen. In het primag gebied is het nog slecht gesteld met het klimaat. De geuroverlast is de laatste jaren afgenomen.

Bergopwaarts 100 jaar

Bergopwaarts wil wijken en buurten ondersteunen (wijkfeesten). De Dorpsraad heeft zich aangemeld. Als inwoners plannen hebben kunnen ze zich melden bij de Dorpsraad. Het feest is 6 juni 2020.

Vliegbasis de Peel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Defensie wil de vliegbasis gaan reactiveren. Dit houdt in dat defensie de reeds geclaimde milieuruimte  wil gaan benutten. Er is een tekort aan vliegbewegingen omdat andere bases gesloten zijn.  Men wil 18 weken per jaar de bases intensief gaan gebruiken. Deurne en omliggende gemeenten hebben zienswijze ingediend. Men is bang voor veel geluidsoverlast en beschadiging voor de natuurgebieden in de buurt. Particulieren kunnen zienswijzen in dienen en er komt inspraak en toelichting door defensie. Er is geen echt alternatief, misschien Twente. Volkel en Leeuwarden zitten vol. Bijeenkomst in het Gerardushuis op 13 februari. Website. Raadpleeg www.walsberg.nl Via de site kun je contacten leggen met Onder Ons, Dorpsraad en tal van andere verenigingen en inwoners van Walsberg. De site is opnieuw opgezet en veel toegankelijker dan de vorige. Onder Ons plaatst naast de nieuwe ook de ouderen jaargangen er op. De website wordt doorlopen en we zien foto’s, de agenda en het ontstaan van Walsberg. Aan vullingen zijn van harte welkom. Ook het Ommetje dat wordt opgezet staat op de site.

Walsberg’s Ommetje

Momenteel wordt de bewegwijzering gemaakt en de aanliggende bedrijven bereiden zich voor op hun presentatie. In maart is de opening.

Herdenkingstegel

Onlangs heeft de Dorpsraad de herdenkingstegel ontvangen. Deze is geplaatst bij het Gerardushuis voor het bankje. Een foto van de tegel staat op de website.

Rondvraag

Zaal: Door vermindering van de verlichting is het erg donker geworden in Walsberg. Zaal: Door de K.B.O. is via een aantal bijeenkomsten geïnventariseerd wat de bejaarden tekort komen. We vragen kleinere woningen met voorzieningen. Mensen moeten naar elkaar omkijken en meer betrokken zijn. Het eindrapport wordt later gepresenteerd.

Sluiting

De vergadering sluit om 21.00 uur, waarna bij een aangeboden consumptie wordt nagepraat.  

Contact

Wilt u een bericht op de website plaatsen stuur dit dan naar info@walsberg.nl
(Ook de informatie van uw organisatie of vereniging kan via dit adres ingevuld of aangepast worden)

Wilt u een bericht in het Onder Ons plaatsen stuur dit dan naar redactieonderons@walsberg.nl

Wilt u in contact komen met de Dorpsraad, neem contact op met dorpsraad@walsberg.nl