Dorpsraad

 

Dorpsraadsvergadering.

 

Aan : alle inwoners  van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare dorpsvergadering op:     

Dinsdag 31 mei 2022 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

1.      Opening.

 2.      Mededelingen.    

Nieuw bestuurslid stelt zich voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen. Ze stelt zich voor en geeft uitleg over haar werkzaamheden.

 3.      Nieuws van de politie (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.      Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag     wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website www.walsberg.nl

 5.     Financieel jaarverslag over 2019, 2020 en 2021.

  6.    Kascontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nettie van Dijk heeft 2019 en 2020 met Sjaak Obers gecontroleerd en is daarna afgetreden. Sjaak Overs heeft 2021 met Jacqueline Schrama gecontroleerd en treedt nu af. We zoeken een nieuw lid om met Jacqueline dit jaar te controleren.

 7.     Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.

 • - Website
 • - Walsbergs Ommetje. Loes laat de presentatie zien die ze heeft gemaakt.
 • - GVVP
 • - Vliegveld De Peel. Reactivering
 • - Langstraat / N270
 • - Wat ter tafel komt

 8.     Project Riolering Eekstraat/Eekhof/Walsbergseweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dhr. S. Scheeve geeft een uiteenzetting over o.a. de werkzaamheden die staan te gebeuren.

 9.     Walsberg Mens.

10.    Rondvraag.

11.    Sluiting : Volgende Dorpsvergadering: dinsdag 15 november  2022.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

                                              

 

[i]

 

Dorpsraadsjaarvergadering

Door de coronamaatregelen is het helaas NIET mogelijk om dinsdag 16 november onze jaarvergadering te houden.
De vergadering wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 

16 november 20:00 uur in het Gerardushuis, afgelast

De Dorpsraad

Aan : alle inwoners  van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg. 

Door de coronamaatregelen is een QR code met legitimatie verplicht.

AGENDA

 

 1. Opening.

 

 1. Mededelingen.    

Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen

 

 1. Bestuursleden.

 

 1. Nieuws van de politie (indien van toepassing).

 

 1. Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag     wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

     De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website

     www.walsberg.nl

                                                  

 1. Financieel jaarverslag over 2019 en 2020 en verslag kascontrolecommissie

 

 1. Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst. 
 • Website
 • Walsbergs Ommetje

 

 1. Rondvraag.

 

 1. Sluiting : datum volgende Dorpsvergadering: mei  2022.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

Dorpsraad

De brug tussen inwoners en gemeente.

De Dorpsraad behartigt de algemene belangen van de inwoners van de Walsberg. We komen op voor de algemene belangen van dorp en inwoners: Representeren. Ook vertegenwoordigen wij het dorp in gesprekken met anderen: Overheden, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties: Representeren, faciliteren en adviseren.

De Dorpsraad van de Walsberg is opgericht op 15 mei 1995 en bestaat uit vrijwilligers:

 • Maarten van Ooij (voorzitter)
 • Piet van Loon (penningmeester, secretaris)
 • Joost Verheijen
 • Loes Damen
 • Hennie van Dijk

Wilt u graag in contact komen met de dorpsraad dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is 2x per jaar een dorpsraadsvergadering waarbij iedereen mag komen.

De laatste dorpsraadsvergadering was dinsdag 10 december 2019 om 20:00 uur in het Gerardushuis.

Eerstkomende vergaderingen staat gepland op 25 november 2020 om 20:00 uur

Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 10 december 2019.

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom in de knusse zaal op dezeopenbare vergadering van de Dorpsraad Walsberg. Er zullen diverse punten de agenda passeren.

Bestuursverkiezing

De bestuurstafel is mager bezet. Joost is onderweg vanuit Amsterdam en haalt de vergadering niet. Patrick heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid van het bestuur genomen. Hij had toegezegd vandaag aanwezig te zijn maar moest vanmorgen afzeggen wegens onverwacht bezoek uit het buitenland. Patrick is bestuurslid geweest vanaf 2005. In de vorige vergadering hadden we om versterking gevraagd. Een snuffelstage leverde 2 nieuwe bestuursleden op. Loes Damen woont sinds 3 jaar in de Walsberg. Ze wil mensen leren kennen en vind het leuk in het bestuur te zitten. Hennie van Dijk melde zich aan omdat er zo weinig aanwas is.

Nieuws van de politie

Er is geen nieuws van de politie. Wel zijn er diverse snelheidsmetingen geweest in oktober en november. Deze tonen aan dat controle nodig is want op 21 nov. werden 2400 voertuigen gecontroleerd waarvan er 303 een overtreding begingen. De hoogst gemeten snelheid was 86 km binnen de bebouwde kom.

Terugkoppeling vanuit projectgroepen

N270-Langstraat

Vorige week was er een vergadering, maar die ging over het deel naar Helmond. Diverse toehoorders gingen weg toen ze dat merkten. Over het deel naar Venray zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er lopen nog beroepszaken tegen het plan. Dat moeten we afwachten. De planning is naar achteren geschoven. De Noordelijke omleiding waar we al jaren voor pleiten wordt steeds uitgesteld. Andere prioriteiten komen er tussen. Onlangs stuurde de gemeente een brief over vrachtverkeer in de kernen van de gemeente. Om te bepalen of er een probleem is en hoe groot dat eventuele probleem is, zijn kentekenonderzoeken uitgevoerd. Daarmee wordt aangetoond hoeveel doorgaand vrachtverkeer er door een kern rijdt. Alleen Walsberg werd buiten het onderzoek gelaten. Op 3 december is een brief naar de Wethouder Verhees en Patrick Verheyen gestuurd. Nog geen antwoord ontvangen.

Woonvisie Gemeente Deurne
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het nieuwe plan zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van het vorige. Gronden van de gemeente  binnen de bebouwde kom eerst zoveel mogelijk benutten. Bestaand vastgoed omzetten naar wonen is mogelijk. In Walsberg lopen 2 projecten. Een CPO project nabij het Kromveld. Dit is onlangs besproken met potentiële  bouwers  en de buurt.  Begrip tussen de huidige bewoners en de jongeren is nodig. De insteek is om het contact te bevorderen. Het project in het kerkenbos is eerder in het Gerardushuis gepresenteerd.  Er is een nieuw ontwerp gekomen om omwonenden tegemoet te komen.  O.a. het parkeerplan is aangepast.

Buitengebied
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwikkeling milieu en veehouderijen. Het aantal dieren is niet echt afgenomen. Deurne volgt de landelijke trend. We concluderen dat door maatregelen het woon- en leefklimaat is toegenomen. In het primag gebied is het nog slecht gesteld met het klimaat. De geuroverlast is de laatste jaren afgenomen.

Bergopwaarts 100 jaar

Bergopwaarts wil wijken en buurten ondersteunen (wijkfeesten). De Dorpsraad heeft zich aangemeld. Als inwoners plannen hebben kunnen ze zich melden bij de Dorpsraad. Het feest is 6 juni 2020.

Vliegbasis de Peel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Defensie wil de vliegbasis gaan reactiveren. Dit houdt in dat defensie de reeds geclaimde milieuruimte  wil gaan benutten. Er is een tekort aan vliegbewegingen omdat andere bases gesloten zijn.  Men wil 18 weken per jaar de bases intensief gaan gebruiken. Deurne en omliggende gemeenten hebben zienswijze ingediend. Men is bang voor veel geluidsoverlast en beschadiging voor de natuurgebieden in de buurt. Particulieren kunnen zienswijzen in dienen en er komt inspraak en toelichting door defensie. Er is geen echt alternatief, misschien Twente. Volkel en Leeuwarden zitten vol. Bijeenkomst in het Gerardushuis op 13 februari. Website. Raadpleeg www.walsberg.nl Via de site kun je contacten leggen met Onder Ons, Dorpsraad en tal van andere verenigingen en inwoners van Walsberg. De site is opnieuw opgezet en veel toegankelijker dan de vorige. Onder Ons plaatst naast de nieuwe ook de ouderen jaargangen er op. De website wordt doorlopen en we zien foto’s, de agenda en het ontstaan van Walsberg. Aan vullingen zijn van harte welkom. Ook het Ommetje dat wordt opgezet staat op de site.

Walsberg’s Ommetje

Momenteel wordt de bewegwijzering gemaakt en de aanliggende bedrijven bereiden zich voor op hun presentatie. In maart is de opening.

Herdenkingstegel

Onlangs heeft de Dorpsraad de herdenkingstegel ontvangen. Deze is geplaatst bij het Gerardushuis voor het bankje. Een foto van de tegel staat op de website.

Rondvraag

Zaal: Door vermindering van de verlichting is het erg donker geworden in Walsberg. Zaal: Door de K.B.O. is via een aantal bijeenkomsten geïnventariseerd wat de bejaarden tekort komen. We vragen kleinere woningen met voorzieningen. Mensen moeten naar elkaar omkijken en meer betrokken zijn. Het eindrapport wordt later gepresenteerd.

Sluiting

De vergadering sluit om 21.00 uur, waarna bij een aangeboden consumptie wordt nagepraat.  

Contact

Wilt u een bericht op de website plaatsen stuur dit dan naar info@walsberg.nl
(Ook de informatie van uw organisatie of vereniging kan via dit adres ingevuld of aangepast worden)

Wilt u een bericht in het Onder Ons plaatsen stuur dit dan naar redactieonderons@walsberg.nl

Wilt u in contact komen met de Dorpsraad, neem contact op met dorpsraad@walsberg.nl