Notulen vergadering 21-11-2023

Opening

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. We hebben een beperkte agenda. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Notulen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.

Deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op op te vragen via dorpsraad@walsberg.nl
Korte terugkoppeling vanuit projectgroepen.

Vliegbasis de Peel.
Maarten vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Deurne.
Alle plannen van Defensie waarvoor nieuwe ruimte nodig is worden en om een nationale afweging vragen zijn opgenomen in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Voor al deze plannen moet een MER worden opgesteld. De plannen voor het opstellen van deze MER worden vastgelegd in de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierover neemt de Ministerraad op 15 december 2023 een besluit.

Na dit besluit op 15 december, wordt de NRD gepubliceerd en start de zienswijze periode van 8 weken! (dus tot 9 februari 2024)
Er wordt een reactie op de ingediende zienswijzen gegeven in de zogenaamde reactienota NRD
Aansluitend werken zij aan het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van de MER.

Deze wordt samen met het concept luchthavenbesluit besproken met regio en provincies waarna deze wordt gepubliceerd. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Ook de commissie MER beoordeelt dit waarna de stukken als concept worden aangeboden aan de tweede kamer. Na besluit tweede kamer wordt het definitief.

Dan volgt publicatie en kan bezwaar en beroep aan worden getekend

We moeten er bovenop blijven zitten We zijn bang dat ze bewegingen en uitstoot van Volkel naar de Peel verschuiven, terwijl in de Peel andere stikstofregels gelden.

N270-Langstraat
De voortgang van de plannen en uitvoering is op de site van de N270 te volgen.

Woningbouw.
Het CPO project langs het Gerardushuis gaat door. De te bouwen huizen zijn verkocht. Er zijn veel bomen in het bos gekapt. Deze zijn niet beschermd. Vele bomen waren ook in slechte staat. Een projectvergunning staat kappen ook niet zomaar toe.

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.
Er is al een gesprek geweest door de projectleider met de bewoners. Ze hebben hun wensen op tafel gelegd.

Over de vervuilde grond aan de Walsbergse weg is met de provincie overeenstemming bereikt. Eind dit jaar of begin volgend jaar komt er een inspraakavond met de aanwonenden waarna in het 2de kwartaal het plan definitief is. Er komt geen asfalt maar klinkers. Dat heeft te maken met de wateropvang. Tevens is de ondergrondse wateropvang nog een punt waarop een besluit genomen dient te worden. Voorkeur is een ondergrondse opvang die ook gereinigd kan worden zodat deze opvang blijft werken en niet overloopt. De bewoners moeten er op toezien dat dit gebeurd.

Rondvraag.

  • De bovengrondse glasbak voor het Gerardushuis is kapot. Het is een grote bende rond de bak. Als enkele personen dit melden bij Openbare Werken wordt dit opgelost
  • De gasleiding die door het Walsbergse bos loopt wordt uitgebreid tot 6 leidingen waar door de strook een stuk breder gaat worden. Moeten we de gemeente attent hierop maken? Wat zijn de gevolgen?
  • Bij het kerkhof komen 3 woningen te staan.
  • In de Trimpertstraat staan enkele bejaardenwoningen leeg De huizen worden niet opnieuw verhuurd. Er komt achter de woningen een nieuwe weg waarlangs ook huizen komen.
  • Het wordt steeds drukker op de Milhezerweg. De brigadiers klagen daar steeds meer over.
    Allemandsland is een specifieke woonvorm.
  • Woningnood voor jongeren. Pleiten dat jongeren die binding hebben met Walsberg voorrang krijgen.

Sluiting
Maarten bedankt de vergadering en sluit deze on 21.00 en er komt een consumptie voor de aanwezigen.