Vergadering 15-5-2024

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Nieuws van de politie.
Er is geen nieuws van de politie. Politie was aanwezig en vanuit de zaal werd de vraag gesteld wat te doen met mensen die vragen een leegstaande loods te huren. In 2 van 5 gevallen is dit voor illegale activiteiten. Ga niet in op de vraag maar noteer het kenteken en maak melding bij de politie

Notulen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.

Deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op de website of op te vragen via dorpsraad@walsberg.nl

Financieel jaarverslag over 2023.
Het financieel jaarverslag wordt door Maarten toegelicht. Het banksaldo ontbrak en wordt volgende vergadering bekend gemaakt

Kascontrole.
De leden van de kascontrole konden geen lek vinden. Het verslag zag er verzorgd uit. De penningmeester wordt decharge verleend. Toon Verhaag gaat met Cor v Mierlo de volgende controle uitvoeren.

Korte terugkoppeling vanuit projectgroepen.

McDonalds in Walsberg.
Dit moeten we niet willen is wat Walsberg wil. Op de openbare vergadering van 7 februari, die massaal bezocht werd, was men unaniem tegen. Er zijn allerlei uitingen geweest: Spandoeken die door sommigen werden weggehaald, een petitie met bijna 1500 handtekeningen die aan de burgemeester werd overhandigd, werkgroepen zijn opgericht. Er is overleg met de wethouder en een verzoek aan het College om de gevraagde vergunning om uitbreiding van het parkeerterrein af te wijzen. Deze was om de wijk te ontlasten, maar krijgt nu een andere functie. Walsberg stond in de picture, het Journaal, Omroep Brabant, krant, DMG, Hart van Nederland en andere. 16 mei is er weer overleg met de wethouder. Op 23 mei neemt het College een beslissing.

Vliegbasis de Peel.
Het project loopt al erg lang. Men onderzoekt de mogelijkheden die nodig zijn, zoals het verlengen van de landingsbaan met 500 meter. Defensie kijkt alleen naar Brabant waar al veel luchtverkeer is. Er wordt niet gekeken naar b.v. Maastricht Airport om mee samen te werken. Eind mei is er weer een vergadering. We zijn niet gebaat bij reactiveren van het vliegveld.

N270-Langstraat
De voortgang van de plannen en uitvoering is op de site van de N270 te volgen. De ventwegen worden nu aangepakt. Mogelijk wil men de Langstraat vanaf de kruising tot de Hemelrijkseweg eenrichtingsweg maken, wat ook gevolgen heeft voor de McDonalds als die er komt. De aangrenzende straten krijgen dan ook overlast.

Er zijn geluidsschermen geplaatst. Aan de zuidelijke zijde is men nu bezig, de noord kant volgt na de zomer Ook de kruiding met het Haageind wordt momenteel aangepast. De oversteek wordt verlegd. De kruising wort overzichtelijker. Het stuk parallelweg vanaf de Waranda richting de Wit langs het bos is een donker stuk weg. Bij de presentatie van het plan is gezegd dat er voldoende verlichting zou komen. Hiervan zal een melding gemaakt worden.

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.
De plannen worden 16 mei aan de aanwonenden getoond en toegelicht. Vragen stellen is dan nog mogelijk.

Alles wordt ingericht als 30 km zone met klinkerwegen en geen asfalt.

Trimpertstraat.
De aanwonenden zijn ongerust dat ze moeten verhuizen. Enkele huizen worden afgebroken voor een weg t.b.v. nieuwe woningen. We ondersteunen de bewoners en zullen navraag doen bij Bergopwaarts.

Rondvraag.
Hoe zit het met het C.P.O. project Kerkebos? De Dorpsraad weet het niet. Ons is niets medegedeeld.

Sluiting
Maarten bedankt de vergadering en sluit deze on 21.10 en er komt een consumptie voor de aanwezigen.